Oostenrijks sparbuch

Waarom een Oostenrijks sparbuch?

Een van de best bewaarde geheimen van de internationale bankgemeenschap is het Oostenrijkse 'Sparbuch'. Voor mensen die hun geldzaken als een privé‚zaak beschouwen, en de bemoeizucht van b.v. de fiscus niet op prijs stellen, is het Sparbuch ideaal. Een land kan zeer strenge bankwetten hebben om de privacy van de klanten te waarborgen - en die heeft Oostenrijk - maar deze wetten kunnen altijd genegeerd worden of veranderen. De enige echte zekerheid die een spaarder heeft, is dat de bank waarbij hij zijn spaargeld heeft ondergebracht, zelf niet op de hoogte is van de identiteit van de spaarder. Dit is het geval met het Oostenrijkse Sparbuch, en dat maakt het Sparbuch uniek in de internationale bankwereld. Ook u kunt nu moeiteloos profiteren van het Sparbuch: ons bureau biedt, als enige in Nederland, aan Nederlandse spaarders de mogelijkheid om op een eenvoudige manier in het bezit van een Oostenrijks Sparbuch te komen.

het Sparbuch nader beschouwd

Het Oostenrijkse Sparbuch lijkt op ons oude spaarbankboekje, zoals het bekende zilvervloot- spaarboekje van de giro, waarbij stortingen, opnames en rentebijschrijvingen in het boekje worden genoteerd. Het Sparbuch wordt uitgegeven door banken die zich gevestigd hebben in twee kleine enclaves die politiek bij Oostenrijk horen, maar economisch volledig in Duitsland geïntegreerd zijn. Hierdoor is een merkwaardige uitzonderingspositie ontstaan. Er is geen grensovergang, en tegoeden op het Sparbuch worden in Duitse marken aangehouden. Geld storten op het Sparbuch kan uiteraard gewoon in Nederlandse guldens.

Het Oostenrijkse Sparbuch hoort tot de zogenaamde toonderpapieren, d.w.z. dat degene die het boekje in bezit heeft, geacht wordt de eigenaar te zijn van het boekje (en de spaartegoeden op het boekje). Zoals gezegd hoeft iemand die een Sparbuch opent zijn identiteit niet bekend te maken aan de bank. Hij mag een fantasienaam opgeven, of helemaal geen naam. Wel wordt doorgaans bij het openen van een Sparbuch een zogenaamd 'Losungswort' opgegeven. Dit is een codewoord dat de spaarder, als hij geld wil opnemen van zijn Sparbuch, bij het overhandigen van het boekje aan de bank meedeelt. Dit codewoord dient ervoor om bij verlies of diefstal van het Sparbuch te verhinderen dat iemand anders er met het geld vandoor gaat; als de dief of vinder van het boekje het codewoord niet kent, kan hij geen geld opnemen van het Sparbuch. Verdere identificatie is niet nodig, mits de geldtransacties per keer de waarde van ongeveer Ÿ30.000 niet te boven gaan.

Het is wel van belang dat de spaarder zijn Sparbuch niet verliest, juist omdat het boekje niet op zijn naam staat geregistreerd, en hij dus moeilijk kan bewijzen de eigenaar van het boekje te zijn. Als de spaarder het codewoord heeft, kan hij zijn geld weliswaar terugkrijgen, maar het duurt wel een half jaar voordat de spaarder weer bij zijn geld kan komen. Er wordt een procedure gestart waarbij het pseudoniem dat de spaarder eventueel gebruikt heeft voor zijn Sparbuch plus de ware identiteit van de spaarder eerst in het Wiener Amtsblatt worden gepubliceerd. U begrijpt dat de belastingdiensten van vele landen dit blad met meer dan gemiddelde interesse lezen.

Rente

Op de tegoeden, die in Duitse marken worden aangehouden, wordt een rente van tussen de 3% en 4,5% betaald, afhankelijk van de hoogte van het tegoed en de duur waarvoor het is vast gezet.

Veiligheid

Oostenrijk heeft een van de strengste bankwetten in de wereld, die vergeleken kan worden met de bankwetten van Zwitserland en Liechtenstein. De bankwetten zijn verankerd in de grondwet, zodat er een tweederde meerderheid in het parlement nodig is om deze wetten te wijzigen. Een bankemployé‚e die uit de school klapt, gaat de voor een jaar de gevangenis in. Maar zoals gezegd, voor het Sparbuch geldt: zelfs al zou een bank uit de school willen klappen, dit is onmogelijk, eenvoudig omdat de bank de identiteit van de spaarder niet kent.

Zekerheid

Het Sparbuch dat wij u aanbieden, hebben we betrokken bij de grootste Oostenrijkse banken. Deze banken zijn allen aangesloten bij een fonds dat garant staat in geval de bank in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren. (Dit is overigens niet echt een reëel risico.) Het Sparbuch is in het bezit van de klant, en kan niet vervreemd worden om betalingsproblemen van de bank op te lossen.

Jaarlijkse kosten

Aan het Sparbuch zijn geen jaarlijkse kosten verbonden.

Stortingen

Als u uw geldzaken privé‚ wilt houden, is het uiteraard zaak dat de stortingen die u op uw Sparbuch doet, anoniem blijven; anders kunnen instanties als de fiscus alsnog in de gelegenheid worden gesteld hun neus in uw bankzaken te steken. Gelukkig kunt u in Nederland nog steeds anoniem kasstortingen verrichten bij bank of postkantoor. Het geld wordt vervolgens via een Weens filiaal overgemaakt naar de bank in de enclave waar uw Sparbuch is geopend. Om het witwassen van zwart geld tegen te gaan, zijn er in heel Europa wetten ingevoerd. Deze houden o.a. de verplichting tot legitimatie in als de geldtransacties de fl 30.000 te boven gaan. Bedragen boven de fl 25.000 worden geregistreerd t.b.v. de Nederlandse Bank. Er zijn dus twee instanties die u in de gaten houden. Maar ook met lagere bedragen kunt u in principe al argwaan wekken. Hoe u te werk moet gaan als u uw (anonieme) stortingen op uw Oostenrijkse Sparbuch wilt doen zonder argwaan te wekken, kunt u lezen in de handleiding die u krijgt toegestuurd bij de bestelling van een Sparbuch. U moet de informatie in die handleiding overigens niet opvatten als een advies om zwart geld naar uw Oostenrijkse Sparbuch te sluizen. Weliswaar is de kans om gepakt te worden nihil als u de door ons verstrekte informatie goed gebruikt, bezit van zwart geld is volgens de wet niet toegestaan. Onze handleiding is dan ook zuiver bedoeld ter informatie en verstrooiing! Afschriften van de geldstortingen dienen bewaard te worden als bewijs totdat de gestorte bedragen in het bankboekje zijn bijgeschreven. Een paar dagen na de storting belt u uw bank in Oostenrijk op om te controleren of alles is goed gegaan. Hoe u vanuit uw huis kunt bellen zonder dat de naam van uw Oostenrijkse bank door de PTT wordt geregistreerd (belangrijk in verband met uw anonimiteit!), zetten wij uiteen in de handleiding die u ontvangt als u een Sparbuch bestelt.

Opnames

Als u bij geldopnames uw anonimiteit wilt handhaven, is het noodzakelijk dat u zich in persoon bij uw Oostenrijkse bank vervoegt. Dit omdat geldopnames direct in het boekje moeten worden afgeschreven. Het Sparbuch is dus vooral geschikt voor gelden die u langere tijd wilt wegzetten. Hoe u bij het opnemen van geld in Oostenrijk dient te handelen om uw anonimiteit optimaal te beschermen, wordt uiteengezet in de handleiding die u krijgt toegestuurd als u een Sparbuch bestelt.

Bestellen

U hoeft gelukkig niet helemaal naar Oostenrijk te rijden en vervolgens daar uit te zoeken waar de twee enclaves zich bevinden waar banken het Sparbuch in hun assortiment hebben. Wij hebben een aantal Oostenrijkse Sparbücher geopend, die wij doorverkopen aan klanten in Nederland. Zoals gezegd, het Oostenrijkse Sparbuch is volledig overdraagbaar; de bezitter is de eigenaar. Bij de opening van het Sparbuch hebben wij reeds fl 25,- gestort.

Als u bij ons een Oostenrijks Sparbuch bestelt, hoeft u pas naar Oostenrijk te gaan op het moment dat u uw spaargelden weer wilt opnemen. Tevens besparen wij u vermoeiende conversaties in het Duits, inclusief de vele vaktermen die u misschien niet zult begrijpen. Samen met het boekje krijgt u een handleiding toegestuurd waarin het gebruik van het boekje in simpel Nederlands wordt uitgelegd. Zoals reeds eerder vermeld krijgt u in deze handleiding tevens uitleg over hoe u anoniem, zonder argwaan te wekken en zonder sporen achter te laten, vanuit Nederland geld kunt storten op uw Oostenrijkse Sparbuch. Ook wordt in de handleiding uitgelegd hoe u uw anonimiteit kunt waarborgen bij het opnemen van geld van uw Sparbuch, en bij het telefoneren met uw Oostenrijkse bank. U kunt een Oostenrijks Sparbuch bestellen door fl 350,- over te maken op Postbankrekening 3070090 t.n.v. Croughs Consultancy, Groningen. U dient ons bij betaling op de hoogte te stellen naar welk adres het boekje moet worden gestuurd. U krijgt het Sparbuch toegestuurd samen met onze handleiding en met het codewoord dat u moet gebruiken als u uw geld wilt opnemen. Dit codewoord kunt u zelf veranderen als u wilt.